Fonds

Het Gasthuis is meer dan een gasthuis. Het biedt niet alleen huisvesting aan ouderen, maar ondersteunt met het Sint Anthony Gasthuis Fonds tal van culturele, wetenschappelijke en sociaal-maatschappelijke projecten. Overeenkomstig de doelstelling stimuleert dit Fonds met financiële bijdragen bijzondere initiatieven in Fryslân en met name in de stad Leeuwarden.

Het kan subsidie verstrekken voor incidentele activiteiten die gericht zijn op:

 • het welzijn van ouderen;
 • de ondersteuning en emancipatie van sociaal zwakkeren;
 • het realiseren van culturele projecten;
 • het verrichten van onderzoek en het uitgeven van publicaties
  • van of lokaal dan wel regionaal belang
  • van historische aard
  • op het gebied van de agrarische en economische ontwikkeling;
 • het beschermen, bewaren en tonen van objecten met een cultuurhistorische waarde.

Het fonds is ondergebracht in de Stichting Sint Anthony Gasthuis Fonds, met hetzelfde bestuur als de Stichting Het Sint Anthony Gasthuis. Het is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling, waardoor de subsidies die het verstrekt niet belast zijn met schenkingsbelasting.

Subsidie kan worden aangevraagd door middel van een e-mail aan het Fonds (fonds@sintanthoon.nl). De aanvraag moet een omschrijving van het project omvatten, een begroting en een dekkingsplan.

Jaarrekening 2020 SAG Fonds