Organisatie

De activiteiten en taken van het Sint Anthony Gasthuis zijn ondergebracht in een stichting.

In de statuten is het doel van de stichting omschreven als:

 • het verstrekken van huisvesting aan ouderen in de stad Leeuwarden;
 • het geven van subsidies en het op andere wijze financieel stimuleren en/of ondersteunen van sociale, maatschappelijke en/of culturele doelen in de provincie Fryslân in het algemeen en in de stad Leeuwarden in het bijzonder.

Bestuur

De bestuursleden van de stichting worden voogden en voogdessen genoemd. Die klassieke aanduiding onderstreept dat ze zich ervan bewust zijn in een traditie te staan van honderden jaren en dat het hun taak is het Gasthuis en alles wat daar mee annex is in optimale staat door te geven aan volgende generaties.

Voogden en voogdessen moeten minimaal vijfentwintig en mogen maximaal vijfenzeventig jaar oud zijn en wonen bij voorkeur in Leeuwarden. Ze worden benoemd voor een periode van vijf jaar, maar kunnen na hun aftreden nog twee keer direct worden herbenoemd. Zij doen hun werk onbetaald.

Het bestuur vergadert eenmaal per maand voltallig in de fraaie klassieke bestuurskamer in het Bestuurshuis.

Commissies

De werkzaamheden van het bestuur zijn verdeeld over een aantal commissies waarin steeds enkele bestuursleden zitting hebben. Zij worden ondersteund door de medewerkers en de manager van het Gasthuis.

In de statuten van het Gasthuis zijn de taken van de verschillende commissies omschreven:

Commissie A is belast met:
“het toezicht op de gebouwen (waaronder het gasthuis) en hun bewoners, en op de overige eigendommen van de stichting binnen de bebouwde kom van de gemeente Leeuwarden.”
In de praktijk betekent dit dat Commissie A het beleid bepaalt voor het reilen en zeilen van het Gasthuis,  in samenwerking met de manager van het Gasthuis toeziet op de uitvoering daarvan en de verantwoordelijkheid draagt voor het personeelsbeleid.

Commissie B heeft:
“het toezicht op de eigendommen van de stichting buiten de bebouwde kom van de gemeente Leeuwarden.”
Feitelijk betekent dit dat commissie B toezicht houdt op de agrarische bezittingen van de stichting. Zie hierover verder onder Pachters.

Commissie C houdt zich bezig met:
“de bemoeiingen voortvloeiend uit het statutaire doel tot het geven van subsidies en het op andere wijze financieel stimuleren en/of ondersteunen van sociale, maatschappelijke en/of culturele doelen in de provincie Fryslân in het algemeen en in de stad Leeuwarden in het bijzonder”.
Deze commissie beoordeelt subsidieaanvragen voor het Fonds en legt deze ter besluitvorming voor aan het voltallige bestuur in de maandelijkse vergadering.

Commissie D is:
“belast met de zorg voor de geldmiddelen”.
Deze commissie zorgt voor een gedegen financieel beleid.

Naast deze statutaire commissies bestaat de Tuincommissie die zorgdraagt voor het onderhoud van de monumentale tuin, en de Bouwcommissie die belast is met onderhoud, renovatie en nieuwbouw.

Bestuursleden

Het huidige bestuur is als volgt samengesteld.

 • drs. ir. J.J. (Jaap) Ruedisulj – voorzitter bestuur, lid commissie A, lid commissie D, voorzitter onderhoudscommissie
 • mr. G.C.P. (Gerber) van Driel – secretaris bestuur, voorzitter commissie C
 • R.M. (René) van de Graaf – penningmeester bestuur, lid commissie C, voorzitter commissie D
 • K. (Kees) van der Bos – voorzitter commissie B, lid commissie D
 • R.G. (Renze) Broekens – lid commissie B
 • drs. G.E. (Grace) Fukur – lid commissie A,  voorzitter tuincommissie
 • dr. A.S. (Anke) Oosterbaan – lid commissie B
 • W.A.J.P. (Winferd) Madlener – voorzitter commissie A, lid commissie D
 • mr. M. (Marc) Brinksma – lid commissie A

Bestuur en administratie

Het bestuur zetelt in het Bestuurshuis aan de Grote Kerkstraat 39 te Leeuwarden. De administratie is ondergebracht in de Julianavleugel aan het Schoenmakersperk.

Manager van het Gasthuis

De manager van het Gasthuis, mevrouw A.W. (Annemarie) Heule-Touwen, heeft haar werkplek in de Julianavleugel en is bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag.

Haar taken zijn de dagelijkse aansturing en leiding van het Gasthuis, waaronder alle appartementen en huizen van het Sint Anthoon vallen, zowel die aan het Perkswaltje, die aan de Grote Kerkstraat en die aan de Pijlsteeg. Daarnaast ondersteunt zij het bestuur – en met name commissie A –  in  de beleidsvoorbereiding en -uitvoering. Ook is zij verantwoordelijk voor de in het Gasthuis werkzame personeelsleden.