Pachters

Al sinds de oprichting is het werk van het Gasthuis alleen mogelijk dankzij het rendement van de bezittingen van het Sint Anthoon.

Ook vandaag de dag is de huuropbrengst van de woningen niet voldoende om de exploitatiekosten volledig te dekken. De opbrengsten van ander onroerend goed, veelal geschonken door vermogende particulieren, vormen een noodzakelijke aanvulling. Dit omvat tegenwoordig zo’n 1.400 hectare grond en enkele boerderijen. De huidige gasthuisboerderijen zijn, net als de voormalige, herkenbaar aan de gevelsteen met het ‘logo’ van het Sint Anthoon: een gouden bel op een blauwe ondergrond.

Het beleid met betrekking tot het agrarisch bezit heeft de volgende kenmerken:

 • Om het benodigde rendement te behalen, legt het Gasthuis de nadruk op het bezit van grond en niet zozeer op dat van gebouwen. Goed beheer en exploitatie staan voorop en uitbreiding niet.
 • Goede, vruchtbare kleigrond in het noordelijk deel van Friesland heeft de meeste belangstelling.
 • Langdurige contracten met uitstekende agrarische ondernemers in de vorm van erfpacht (met insteek) en uit het verleden reguliere pacht, maken dat zowel de pachter als het Gasthuis belang  heeft bij een goed bodembeheer. Incidenteel worden geliberaliseerde pachtovereenkomsten afgesloten.
 • Het heeft de voorkeur van het Gasthuis dat een pachter zelf ook grond in eigendom heeft, dit verschaft hem een stevige financiële positie.
 • Spreiding van het bezit over meerdere, goed ontsloten afzonderlijke kavels vindt het Gasthuis minstens zo interessant als het bezit van grote complexen.
 • Hoewel het Sint Anthoon goed grondbeheer stimuleert en ondersteunt, houdt het zich buiten de bedrijfsvoering van de     (erf-)pachter.

Karakteristiek voor de landerijen en boerderijen is het volgende:

 • Het agrarisch bezit bestaat uit 36 kavels variërend in grootte van 10 tot 80 ha waarvan 1 met gebouwen en 11 kavels van minder dan 5 ha.
 • Ongeveer de helft van de in totaal ruim 1.400 ha grond is in gebruik als grasland, de rest als akkerbouwland.
 • Iets meer dan de helft van de grond is in erfpacht uitgegeven, de rest in geliberaliseerde en reguliere pacht.
 • In de afgelopen jaren hebben (erf-)pachters de meeste bedrijfsgebouwen van het Sint Anthoon overgenomen.
 • De pachters en erfpachters bezitten naast de grond van het Sint Anthoon meestal ook eigen landerijen en grond die van anderen wordt gepacht.
 • De bedrijfsvoering van de (erf-)pachters heeft over het algemeen een traditionele basis, maar de aandacht groeit voor moderne ontwikkelingen zoals circulaire landbouw, biodiversiteit en actief bodembeheer.

Het bestuur voert niet zelf het beheer over de landerijen en boerderijen. Dit is in handen van een rentmeester. Alle zakelijke contacten met (toekomstige) pachters lopen via hem.

Het rentmeesterschap wordt uitgeoefend door Mr. ing. S.A. Bruinsma, beëdigd rentmeester NVR en jurist.

Voor contact met de rentmeester:

Mr. ing. S.A. Bruinsma  
Van Eysinga & Oostra c.s.
rentmeesters en juristen
bezoekadres:
Hegedyk 9,
8601 ZR Sneek
Postbus 254, 8600 AG Sneek
Tel. 0515 238 700
E-mail: Bruinsma@vaneysinga-oostra.nl
www.vaneysinga-oostra.nl