1425

Nog voor Leeuwarden aan de bouw van de Oldehove begon – de oudste vermelding van het Gasthuis dateert uit 1425 - bood het Sint Anthoon al onderdak aan ouderen. Het  was toen een instelling voor proveniers. Rijken betaalden een inkoopsom en verzekerden zich daarmee van een levenslange huisvesting en voeding en van verpleging als ze ziek werden. Arme proveniers kregen dit alles deels of helemaal gratis. Hoewel de grootste groep bewoners van het Sint Anthoon ouderen waren, nam het ook geestelijk of lichamelijk gehandicapten op. Het Gasthuis kon deze liefdadige activiteiten ontplooien dankzij kleinere en grotere giften. Vooral de Leeuwarder families Burmania, Minnema, Auckama, Wiarda en Jellama deden royale schenkingen. De voogden beheerden het vermogen van het Gasthuis zorgvuldig.